Bảo lãnh Bang Queensland (Brisbane) – Visa 188A Doanh Nhân Sáng Tạo, KH V… Trương ngày 06/12/2021

Chúc mừng gia đình KH V.. Trương đã được cấp Bảo Lãnh Bang Visa 188A - Doanh Nhân Sáng Tạo Úc theo điều kiện bảo lãnh bang Queensland.

Nomination Bảo lãnh bang Queensland (Brisbane)
Visa 188A – Doanh Nhân Sáng Tạo Úc
Ngày cấp 06/12/2021
Bảo lãnh bang Queensland Visa 188A ngày 06 tháng 12 năm 2021

Phản hồi của Khách hàng

Khách hàng nói gì?

Chương trình làm việc và định cư Canada

Bạn vui lòng điền và gửi form thông tin dưới đây để tham gia chương trình.