Cập nhật visa 188A bang Nam Úc ngày 21/05/2021

Như kế hoạch bang Nam Úc thông báo trước đó, việc tiếp nhận hồ sơ xin bảo lãnh bang cho chương trình định cư Đầu tư – Kinh doanh (visa 188) của năm tài khoá 2020 – 2021 đã chính thức khép lại vào ngày thứ 6, 21/05/2021.
Bang Nam Úc sẽ cố gắng xét duyệt hồ sơ nhanh chóng để các đương đơn có thể nhận được thư mời trước ngày 31/05/2021, đảm bảo các đương đơn có đủ khung thời gian hợp lý cho việc chuẩn bị hồ sơ và được xét duyệt trước khi năm tài khoá 2020 – 2021 kết thúc vào ngày 30/06/2021.
Bang Nam Úc sẽ tiếp tục công bố thông tin về việc điều chỉnh quy trình hồ sơ theo chính sách mới của năm tài khoá 2021 – 2022. Thông tin dự kiến sẽ được cập nhật vào tháng 06/2021.
0
KẾT QUẢ LIÊN TIẾP

Chúc mừng 55 Khách hàng liên tiếp của Doslink nhận được Bảo Lãnh Bang và kết quả visa 188 & visa 132  của VIC (Melbourne), QLD (Brisbane), WA (Perth), SA( Adelaide) trong giai đoạn bị ảnh hưởng bởi Covid-19.