Định cư New Zealand | Visa Doanh Nhân NZ (Entrepreneur Work Visa)

Nếu bạn đang là chủ doanh nghiệp, chủ hộ KDCT, quản lý cấp cao ở Việt Nam, có ý tưởng mở rộng công việc kinh doanh tương tự sang thị trường New Zealand, bạn có thể đủ điều kiện để nhận được visa doanh nhân New Zealand và định cư New Zealand theo diện Entrepreneur Work Visa cho cả gia đình.

Các giai đoạn của visa doanh nhân New Zealand

Điều kiện của visa doanh nhân New Zealand