Kết quả Visa 132A Doanh Nhân Tài Năng – Queensland (Brisbane), KH L.. Dương 14/01/2022

Chúc mừng gia đình KH L… Dương đã được cấp Visa 132A - Doanh Nhân Tài Năng Úc - Queensland (Brisbane) vào ngày 14/01/2022, tin vui mừng lớn đến với gia đình khách hàng và đội ngũ Doslink.

Bang Queensland (Brisbane)
Visa 132A – Doanh Nhân Tài Năng Úc
Ngày cấp 14/01/2022
Kết quả visa 132A bang Queensland ngày 14/01/2022
Kết quả visa 132A bang Queensland ngày 14/01/2022
Kết quả visa 132A bang Queensland ngày 14/01/2022
Kết quả visa 132A bang Queensland ngày 14/01/2022
Kết quả visa 132A bang Queensland ngày 14/01/2022

Phản hồi của Khách hàng

Khách hàng nói gì?

Chương trình làm việc và định cư Canada

Bạn vui lòng điền và gửi form thông tin dưới đây để tham gia chương trình.