Người giữ Visa 188 được miễn áp dụng hạn chế nhập cảnh Úc từ 09/09/2020

Người giữ Visa 188 sẽ được nhập cảnh vào Úc từ 09/09/2020
Người giữ Visa 188 được miễn áp dụng hạn chế nhập cảnh Úc từ 09/09/2020

Từ hôm nay, những người đang giữ visa 188 đã chính thức có thể nhập cảnh vào Úc sau rất nhiều tháng Úc đóng biên giới vì dịch Covid-19.

Đợt miễn áp dụng hạn chế nhập cảnh lần này sẽ dành cho:

Tất cả các trường hợp nhập cảnh Úc, kể cả công dân Úc, đều phải thực hiện cách ly 14 sau khi đến Úc và có thể sẽ được yêu cầu thanh toán phí cho quá trình cách ly này.

Quá trình xin miễn áp dụng hạn chế nhập cảnh có thể được Chính phủ Úc xét duyệt trong vòng 7 ngày, một số trường hợp phức tạp hơn thì thời gian xét duyệt có thể lâu hơn dự kiến. Tuy nhiên, các đương đơn cần lưu ý nộp đơn xin miễn trừ này ít nhất 2 tuần nhưng không quá 3 tháng trước ngày dự cảnh dự kiến.

Doslink Group

Các công ty thành viên

Doslink Migration & Investment

Doslink Real Estate

Doslink Education & Migration

Chương trình làm việc và định cư Canada

Bạn vui lòng điền và gửi form thông tin dưới đây để tham gia chương trình.