Quỹ hỗ trợ doanh nghiệp từ chính phủ Bang Victoria (Melbourne)

Hỗ trợ cho các doanh nghiệp nhỏ tại Victoria (Melbourne) bị tác động bởi Covid-19.
Hạn chót nộp đơn: các doanh nghiệp phải nộp đơn trước ngày Thứ Hai, 01/06/2020.

Tổng Quan Chương Trình

Chính phủ Victoria đưa ra gói hỗ trợ trị giá $500 triệu (một phần trong Gói Cứu Trợ Kinh Tế $1.7 tỷ) để giúp đỡ các doanh nghiệp nhỏ vượt qua tác động của Covid-19 và duy trì việc làm của nhân viên.

A. Doanh nghiệp đủ điều kiện sẽ nhận được $10,000 gồm 2 nhóm chính như sau:

1. Các doanh nghiệp nhỏ đáp ứng tiêu chí chương trình và thuộc nhóm ngành trong chính sách đóng cửa hoặc bị ảnh hưởng nặng bởi Covid-19. Những doanh nghiệp này bao gồm các nhóm ngành:

nhom doanh nghiep

2. Các doanh nghiệp nhỏ thuộc bất cứ nhóm ngành nào và đáp ứng tiêu chí chương trình nhận gói hỗ trợ thanh toán JobKeeper của Chính phủ liên bang.

B. Các tiêu chí cần phải hội đủ:

Các doanh nghiệp thuộc các lĩnh vực trên phải hội đủ các điều kiện dưới đây:

  • Có tuyển dụng nhân viên
  • Phải đóng cửa hoặc bị ảnh hưởng bởi Các Chỉ thị Hạn Chế Hoạt Động đã công bố cho đến nay.
  • Có doanh thu hơn $75,000
  • Có sổ lương dưới $650,000
  • Có số doanh nghiệp Úc (ABN) và đã có ABN tính đến ngày 16/3/2020. (ngày tuyên bố Tình trạng Khẩn cấp Tiểu bang)
  • Đã kinh doanh tại Tiểu bang Victoria của Úc tính đến 16/3/2020
  • Tiêu chuẩn để đạt đủ điều kiện sẽ được đánh giá theo phân loại ngành của Số Doanh Nghiệp Úc (ABN) của người nộp đơn

Nếu doanh nghiệp của bạn đã đủ điều kiện đăng kí, đăng kí được hỗ trợ theo chương trình tại đây

Thông tin chi tiết: business.vic.gov.au/businesssupportfund

Nếu cần thông dịch viên, vui lòng gọi cho Business Victoria qua số 13 22 15.

Lưu ý: Tất cả các đơn nộp nhận gói trợ cấp từ doanh nghiệp sẽ được đóng vào ngày 01/06/2020.

Cập nhật thông tin về chương trình định cư Úc diện đầu tư kinh doanh tại đây.

Doslink Group

Các công ty thành viên

Doslink Migration & Investment

Doslink Real Estate

Doslink Education & Migration

Chương trình làm việc và định cư Canada

Bạn vui lòng điền và gửi form thông tin dưới đây để tham gia chương trình.