Victoria đóng chương trình đầu tư 188A&B năm tài khoá 2020-2021

Chính phủ Victoria (Melbourne) ra thông báo ngày hôm nay 20/04/2021 rằng Bang sẽ không nhận đơn nộp xin bảo lãnh bang cho các dòng visa 188 sau 17:00 giờ Úc ngày 31/05/2021.
Thời gian xét cấp bảo lãnh của VIC cho visa 188A – Doanh Nhân Sáng Tạo và Visa 188B – Đầu Tư Trái Phiếu là 4 tuần để đảm bảo cho các bảo lãnh bang của VIC kịp nộp lên Bộ Di Trú trước 01/07/2021 (thời điểm áp dụng các điều kiện mới với visa 188A&B).
Hãy liên hệ với Doslink để được tư vấn và thực hiện hồ sơ xin bảo lãnh Victoria hiệu quả.
Tiểu Bang Đóng vĩnh viễn 132 và dừng 188 năm 2020-2021
Victoria (Melbourne) Visa 132: 31/03/2021 và Visa 188: 31/05/2021
New South Wales (Sydney) Visa 132: 16/04/2021 và Visa 188: 31/05/21
Queensland (Brisbane) Visa 132 và đã chính thức đóng visa 188: 24/02/2021
Nam Úc (Adelaide) Visa 132: 29/03/2021 và Visa 188: 21/05/2021
Tây Úc (Perth) Visa 132: 16/04/2021 và Visa 188: 31/05/2021
ACT (Canberra) Còn 24 suất bảo lãnh cho visa 188
Tasmania (Hobart) Visa 132: 12/04/2021
Bắc Úc (Darwin) Visa 132: 20/04/2021
0
KẾT QUẢ LIÊN TIẾP

Chúc mừng 51 Khách hàng liên tiếp của Doslink nhận được Bảo Lãnh Bang và kết quả visa 188 & visa 132  của VIC (Melbourne), QLD (Brisbane), WA (Perth), SA( Adelaide) trong giai đoạn bị ảnh hưởng bởi Covid-19.

Xem chi tiết loại visa đầu tư định cư Úc: