Menu

Xu hướng siết chặt các điều kiện của chương trình Start-Up Visa Canada (CSUV) trong tương lai

Hiện nay, chương trình SUV là chương trình đầu tư định cư duy nhất tại Canada vẫn còn đang cho phép đương đơn và gia đình được nhận PR trực tiếp, không cần phải qua giai đoạn visa tạm trú là Work Permit nếu dự án được sự bảo trợ của các tổ chức do chính phủ chỉ định như Angel Investors hoặc Venture Capital Funds. Cụ thể là:
  • Chương trình Quebec mua trái phiếu Chính phủ (Cũng được nhận PR trực tiếp với sự bảo lãnh của Tỉnh Bang Quebec) hiện tiếp tục bị tạm dừng thêm 2 năm đến Tháng 4 năm 2023.
  • Các chương trình đầu tư định cư theo bảo lãnh của Tỉnh Bang như British Columbia (Vancouver), Ontario (Toronto), Saskatchewan, Đảo Hoàng Tử, New Brunswick, Nova Scotia, Manitoba, … đều phải qua giai đoạn đến định cư tại Tỉnh Bang theo visa tạm trú Work Permit có thời hạn trước khi hội đủ các điều kiện cam kết mới được xem xét để nộp hồ sơ PR (Thường trú).
Chương trình SUV hiện tại rất hấp dẫn vì cả gia đình sẽ nhận được PR trực tiếp mà dự án khởi nghiệp lại không có yêu cầu cụ thể gì về vốn đầu tư tối thiểu, về số lượng lao động địa phương cần thuê mướn, và về thời gian tối thiểu tham gia điều hành dự án để được xét cấp PR. Vì vậy, mặc dù cho đến nay Chính phủ Canada chưa có ý kiến chính thức nhưng đã có một số ý kiến về tính hiệu quả và tính chọn lọc của các dự án SUV. Với xu hướng này, nhiều khả năng Chính Phủ Canada sẽ siết chặt các điều kiện của chương trình SUV trong tương lai không xa.
Trong bối cảnh nói trên, có thể thấy rằng đây là thời điểm cho các KH đang ở tình trạng wait-and-see nên cân nhắc và sớm ra quyết định cho phù hợp trước khi chương trình SUV có những quy định mới theo chiều hướng ngày càng khó khăn hơn.
0
Khách hàng thành công

Phản hồi của Khách hàng

Khách hàng nói gì?

Chương trình làm việc và định cư Canada

Bạn vui lòng điền và gửi form thông tin dưới đây để tham gia chương trình.